¿Kasa Wa'yataaka anain?

Ekirajüshii waya wayuu sünain nünüiki chi Maleiwakai. Ouutkajaashii waya sulu'u tü woumainkat süpüla ekirajawaa sünain nünüiki chi Maleiwakai; wekirajüin laülayuu, miyo'uyuu, jima'alii, majayünnüü otta tepichi.

Wachajaain e'raajaa tü wakuaippakat wayakana wayuukana; tü kasa watüjakat apüleerua, tü we'irainkat, tü weküinkat, tü wemi'irakat, tü wepinasekat müleka ayuuire waya, je wekirajüin na wayuukana sünain süpüla sotüinjatüin shia naa'in waneepia.

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.