¿Kasa Wa'yataaka anain?

Ekirajüshii waya wayuu sünain nünüiki chi Maleiwakai. Ouutkajaashii waya sulu'u tü woumainkat süpüla ekirajawaa sünain nünüiki chi Maleiwakai; wekirajüin laülayuu, miyo'uyuu, jima'alii, majayünnüü otta tepichi.

Wachajaain e'raajaa tü wakuaippakat wayakana wayuukana; tü kasa watüjakat apüleerua, tü we'irainkat, tü weküinkat, tü wemi'irakat, tü wepinasekat müleka ayuuire waya, je wekirajüin na wayuukana sünain süpüla sotüinjatüin shia naa'in waneepia.

 

Share