Wakuaippa Waya Wayuukana

Yaayaa pünteerü anain aküjalaa soo'opüna tü wakuaippakat wayakana wayuukana; süchiki tü watüjakat apülee, tü weküinkat, tü we'irainkat, tü wemi'irakat otta tü waküjalakat soo'opünaa wane kasa.

Share