¿Kasa eeka achiki?

Yaayaa pünteerü anain süchiki tü kasa waa'inrakat. Eeweet eekai ashajuushin otta eeweet eekai o'uyaakuaain.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.