¿Kasa eeka achiki?

Yaayaa pünteerü anain süchiki tü kasa waa'inrakat. Eeweet eekai ashajuushin otta eeweet eekai o'uyaakuaain.