¿Jaralii Waya?

Wayuu waya. Kepiashii waya sulu'u tü mmakat Wajiira, sulu'u tü mma miyo'usü kanüliakat Kolompia. Tü wouutkajaale miyo'usükat sulu'usü tü mmakat Ichipkii, Uribia sümakat alijuna.

Anoujashii waya nünain chi Washikai Maleiwakai, nünain Jesucristo chi nüchonkai otta nünain chi Naa'inkai.

Share