Müshi chi Maleiwakai

Yaayaa aashajaweechi chi Maleiwakai pümaa nakajee na wayuu nüneekakana süpüla aküjaa tü nünükikat.

Share